اولین جلسه عمومی با اولیای پایه دوازدهم

در این جلسه برنامه های پیش رو پایه دوازدهم، در طی سال تحصیلی برای اولیا محترم ارائه گردید و هم چنین در انتهای جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان نیز برگزار شد.