نصب تابلوی زندگی نامه شهدا و بزرگان بر اساس اسامی کلاس ها در هر کلاس، جهت آشنایی و شناخت هر چه بیشتر دانش آموزان با این بزرگان.