شروع پایگاه تابستانی دبیرستان

آغاز فعالیت های علمی، آموزشی و تفریحی فرهنگی دبیرستان دوره دوم سلام یوسف آباد در تابستان ۹۷…..