گزارش مصوری از حضور کاروان ورزشی دبیرستان سلام یوسف آباد در هفتمین جشنواره ورزشی مدارس سلام
فروردین ۱۳۹۷