برگزاری هفتمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس ســـــــــلام