سفره‌ی ۸ سین سلام یوسف آباد

شما هم از سفره ۸ سینتان عکس بگیرید تا در کانال مدرسه قرار بدیم.

به ۸ عکس برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.