قبولی دانش آموزان سلام یوسف آباد در مرحله دوم المپیاد (کامپیوتر کشوری)