جلسه معاونین اجرایی کلاس ها با معاونین محترم اجرایی دبیرستان