جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان با معاونت محترم فرهنگی