حضور دانش آموزان در سالن ورزشی – پایگاه تابستانی ۱۳۹۶