پوشش خبری شبکه دو سیما (برنامه رخداد)
 از هشتمین جشنواره ورزشی مدارس سلام