پوشش خبری شبکه دو سیما (برنامه رخداد)
از مسابقات فرهنگی هنری مجموعه مدارس سلام (اسوه حسنه)