بخش دوم اردوی مطالعاتی دیماه
از روز جمعه ١۴ دی ٩٧ ساعت ٠٧:٣٠ صبح
تا روز چهارشنبه ١٩ دی ٩٧ ساعت ٢٠:٠٠
به مدت ۶ روز برگزار شد.

دانش آموزان در طی ۶ روز اردو در کانون مفتح
حضور پیدا کردند.

قوانین دبیرستان در طی اردوی کانون مفتح
مطابق روال معمول برقرار گردید.

فارغ از کسب هر نتیجه ای،از زحمات تمامی دانش آموزان، همکاران و اساتید گرانقدر بینهایت سپاسگزاریم.
امیدوار هستیم این تلاش ها با کسب نتایج درخشان تکمیل شود…

#اردوی_علمی_دی