کسب رتبه دوم قرائت قرآن
و همچنین کسب رتبه دوم در رشته اذان
در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه توسط دانش آموز امین محمد نصر اصفهانی, پایه یازدهم

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما