هشتمین جشنواره ورزشی مجموعه ورزشی سلام
#جشنواره_ورزشی
#مدارس_سلام
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما

لباس تیم های شرکت کننده از سلام یوسف آباد در هشتمین دوره مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام