نشست معاون محترم اجرایی دبیرستان, آقای ارجلو با شورای دانش آموزی

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما