مسابقه‌ی لباهنگ (دابسمش)
دانش آموزان دبیرستان یک ترانه ملی یا سرود انقلابی را لباهنگ کنند و از خود فیلم گرفته و به معاونت فرهنگی تحویل دهند یا به ادمین کانال مدرسه ارسال کنند.
به سه نفری که بیشترین رای را از دانش آموزان کسب کنند جایزه تعلق خواهد گرفت.
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما