دانش آموزان مدرسه در قالب یک گروه در برنامه رادیو سلام انقلاب شرکت می کنند و ۲۰ دقیقه برنامه اجرا خواهند کرد.
با نظر سنجی ذانش آموزان برنده مشخص می گردد و به برنده ۲۰۰هزار تومان جایزه تعلق خواهد گرفت.
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما