کسب مقام دوم تیمی در رشته شطرنج توسط تیم سلام یوسف آباد
آقایان
علی جعفری
پارسا حبیبی
کیانوش حوایی
اشکان بلخاری

را تبریک می گوییم

#جشنواره_ورزشی
#مدارس_سلام
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما