نشست مسئول محترم پایه یازدهم , جناب آقای سلیم با شورای دانش آموزی

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما