یکشنبه ١٩ اسفندماه اردوی مطالعاتی نوروز ١٣٩٨ آغاز خواهد شد.

محل برگزاری اردوی مطالعاتی:

کانون فرهنگی تربیتی شهید مفتــح