زمان برگزاری آزمون های مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری

پذیرفته شدگان المپیاد ها، در آزمون مرحله دوم مطابق جدول زیر در آزمون ها شرکت می نمایند: