🔸اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

… پیگیری امور انضباطی و برنامه مطالعاتی توسط آقایان جعفری و واعظی … 👀

#دبیرستان‌سلام‌یوسف‌آباد
#معمار‌آینده‌شما