حضور در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه, مدارس سلام
باغ موزه دفاع مقدس

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما