حضور دانش آموزان سلام یوسف آباد در مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

(دانشگاه شهید رجایی)

#جشنواره_ورزشی
#مدارس_سلام
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما