جلسه معرفی رشته مهندسی شیمی با حضور کارشناس مربوطه