جلسه توجیهی اردوی علمی دیماه برگزار شد…

  • چگونگی برگزاری اردو
  • هدف گذاری اردوی علمی
  • برنامه امتحانات
  • برنامه مطالعاتی دیماه
  • آیین نامه اردو
  • فرم روند مطالعاتی دروس اختصاصی
    #دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
    #معمار_آینده_شما