جلسه‌ی آموزش خانواده
با موضوع:
ارتباط موفق با فرزندان
دوشنبه٩٧/١٠/٣
از ساعت ۱۶ تا ۱۸
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما