جشن تولد
آریا خان جوادی مقدم،
دانش آموز پایه یازدهم