برگزاری پیش آزمون جامع …

پایان زمان آزمون و بررسی ساعت ١٢:۴۵
مطالعه اختیاری ١٢:۴۵ الی ٢٠:٣٠