برگزاری لیگ فوتبال دستی و پینگ پنگ (ویژه دانش آموزان سال چهارم)

(همچنین برای برندگان این مسابقات جوایز نقدی در نظر گرفته شده است)