برگزاری جلسه توزیع و تحلیل کارنامه خدمت اولیا محترم پایه دهم
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما