برگزاری جلسه توجیهی مشاور پایه دوازدهم جناب آقای صالحی در باره امتحانات نهایی پایه دوازدهم و اهمیت آن +
تصویری از برنامه امتحانات این پایه