گزارشی تصویری از برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم سلام یوسف آباد در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۷