برگزاری جلسه آموزش خانواده و همچنین توزیع و تحلیل کارنامه های دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما