برگزاری آزمون شماره ۲ مدارس برتر ایران – پایه دوازدهم

با آرزی موفقیت برای تک تک دانش آموزان سلام یوسف آباد در آزمون های پیش رو…