آزمون جامع قلمچی (مشابه کنکور)
جمعه ١٧خرداد ساعت ٨صبح
در محل دبیرستان برگزار شد.