برف بازی در ایستگاه هفت توچال
و صرف ناهار در رستوران بین المللی هتل استقلال
ویژه‌ی پایه یازدهم