برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره دوم سلام  یوسف آباد.