اردوی میدان تیر ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان سلام یوسف آباد در سال ۹۷ برگزار گردید.