اردوی تفریحی – ورزشی پارک چیتگر
ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم
شنبه ١۴ فروردین ١٣٩٨

تعدای از عکس های اردوی تفریحی – ورزشی پارک چیتگر