آمار تفکیکی کل داوطلبان ثبت نام کننده در کنکور ۹۸

آمار داوطلبان ثبت نام کننده در رشته های تحصیلی با آزمون ۱۳۹۸ به تفکیک گروه آزمایشی و جنس

امار تفکیکی داوطلبان نظام قدیم در کنکور ۹۸