برگزاری اردوی پر از آدرنالین پینت بال
ویژه پایه دهم