آزمون جامع صفر با حضور تمامی دانش آموزان رأس ساعت ٨صبح آغاز شد.
موفقیت تک تک عزیزان را آرزومندیم.