برگزاری اولین نشست تخصصی دبیران محترم پایه دوازدهم و مسئولین مدرسه